Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
w Bolesławcu

 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiectel. (75) 612 13 04

Filia -ul. Dolne Młyny 42A ,59-700 Bolesławiec,

tel. (75) 612 13 03

Ustawienia

Wyszukiwarka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 975489
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 157 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-01-19

  Imieniny: Erwiny, Henryka

Procedura odbioru dzieci z przedszkola.

 

Procedura  odbioru dzieci:

1.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub inne dorosłe, upoważnione przez nich osoby.

2.  Odbieranie dzieci odbywa się tylko przez osoby pełnoletnie.

3.  Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich

dorosłą osobę.

4.  Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu

przedszkolnego, osoby odbierające dziecko, zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka.

5.  W przypadku odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej) i pozostawania na terenie przedszkola,

w szczególności na terenie ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby, które to dziecko odebrały.

6.  Nauczyciel w razie wątpliwości może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnione do odbioru

dziecka.

7.  Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie

jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo ( upojenie alkoholowe, narkotykowe). W takiej sytuacji należy powiadomić drugiego

z rodziców lub inną osobę do tego upoważnioną. Nauczyciel powinien powiadomić dyrektora przedszkola.

8.  Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie

rodziców lub opiekunów dziecka.

9.   W sytuacjach, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel

powiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić

protokół zdarzenia, podpisany przez wszystkich obecnych świadków.

10. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku

przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

12. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznej aktualizacji telefonów kontaktowych.

.