Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
w Bolesławcu

 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiectel. (75) 612 13 04

Filia -ul. Dolne Młyny 42A ,59-700 Bolesławiec,

tel. (75) 612 13 03

Ustawienia

Wyszukiwarka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 975574
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 157 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-01-19

  Imieniny: Erwiny, Henryka

Koncepcja rozwoju funkcjonowania naszego przedszkola.

 

 

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania

Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3

w Bolesławcu

na lata 2008-2013

 

 

 

 

Mówi się, że „nie mamy wpływu na kierunek wiatru,

lecz możemy tak ustawić żagle, aby łapać go jak najwięcej"


Zgłaszając swoja kandydaturę na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu , na III kadencję , chciałabym kontynuować kierunek rozpoczętych zmian oraz wykorzystać nabyte wcześniej doświadczenia . Od roku 1998 jestem dyrektorem Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 i Filii MPp nr 3 .

W swojej pracy dyrektorskiej stawiam szczególnie na :

 • atmosferę przedszkola sprzyjającą dziecku i jego rodzinie
 • zespół pracowników współodpowiedzialny za pracę placówki
 • modernizację budynku filii
 • kontakty ze środowiskiem

Zdaje sobie sprawę , iż zmienia się świat , otoczenie w jakim znajduje się przedszkole , społeczeństwo różnicuje się coraz bardziej , zmieniają się oczekiwania społeczne i zmieniać się musi także przedszkole .


Diagnoza aktualnego stanu przedszkola.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 powstało w roku 1952, jako jedna z pierwszych placówek w mieście Bolesławiec i do roku 2002 mieściło się w przystosowanej dla potrzeb przedszkola przedwojennej wilii. W roku 2002 siedzibą przedszkola stały się wyremontowane i przystosowane dla przedszkola pomieszczenia  Szkoły Podstawowej nr 3 na ul. Ceramicznej 5., gdzie mieszczą  się  obecnie dwa oddziały dzieci 3-4 i 5-6 letnich.

Natomiast w 1994r. utworzona została filia przedszkola , do której do roku 2007 uczęszczały jedynie dzieci sześcioletnie o skróconym pobycie 5 -cio godzinnym .

W roku 2007 , dzięki  , także  moim staraniom  dobudowany został dział kuchenny  , co stworzyło możliwość uczęszczania wychowanków od 3 do 6 lat na pełny pobyt . To przedsięwzięcie przyczyniło się do pełnego wykorzystania budynku Filii ,a tym samym do jego rozwoju we wszystkich sferach funkcjonowania przedszkola.

Placówki cieszą się dobrą opinią wśród rodziców, ich atuty to: lokalizacja z

dala od ruchliwych ulic; życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy; wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje; dbałość o wszechstronny rozwój dziecka; atrakcyjne zajęcia; uroczystości na

wysokim poziomie artystycznym; zajęcia dodatkowe prowadzone przez dobrych

instruktorów; dyrektor sprawnie zarządzający i bardzo zaangażowany w życie

przedszkola.

Minusem, niestety Filii jest stale remontowany dach budynku oraz małe zagospodarowanie dużego ogrodu przedszkolnego. Jednak dzięki zgodzie organu prowadzącego  w tym  roku  uda się zrealizować  remont i ocieplenie dachu budynku.

Każdy dyrektor chciałby mieć pięknie wyremontowany budynek i żadnych zmartwień z nim związanych , dlatego z taką niecierpliwością czekamy na termomodernizację Filii.

Moim zamiarem jest też zmiana wnętrza placówki na bardziej nowoczesne i estetyczne . Dbam także o otoczenie, co roku powstają nowe rabaty roślinne, konserwujemy i modernizujemy plac zabaw.

Remonty to oczywiście nie wszystko najważniejsze są dzieci uczęszczające do przedszkola, dlatego to im poświęcam najwięcej uwagi w swojej koncepcji.


Efektami mojej i nauczycieli pracy są :


 • wypracowane w naszym przedszkolu sposoby obserwacji dzieci w zależności od grupy wiekowej i ich wykorzystanie w procesie rozwojowym dziecka,
 • opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego adaptacji dzieci do nowych warunków oraz programów pracy z dziećmi zdolnymi i wymagającymi pomocy,
 • domowa atmosfera , pozwalająca na wzrastanie i rozwój dzieci wśród przyjaciół,
 • coroczne badanie oczekiwań rodziców i ich ewaluacja w ciągu roku szkolnego,
 • aktywna współpraca ze środowiskiem ,
 • wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna otwarta na nowości pedagogiczne oraz podnosząca stopnie awansu zawodowego ,
 • szereg imprez i uroczystości , które na trwałe wpisały się w kalendarz życia przedszkolnego
 • otrzymanie dwóch certyfikatów; „Przedszkola Promującego Zdrowie" oraz „Optymistycznego Przedszkola",
 • rozwijanie w dzieciach optymizm , poczucie własnej wartości, jak również pracy na rzecz zdrowego środowiska ,
 • dobrze wyposażone sale przedszkolne dające dzieciom warunki do pełnego ich rozwoju,
 • współdziałanie z rodzicami dzieci nad rozwijaniem teorii inteligencji wielorakichChciałabym , aby Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 i Filia były zawsze przyjazne i atrakcyjne dla dzieci i ich rodzin ,dlatego proponuję następującą koncepcję rozwoju placówki.


„ Wszyscy Wspaniali Wychowankowie"


- to myśl przewodnia koncepcji rozwoju i funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 oraz Filii MPP nr 3 .

Łączy się ściśle i jest kontynuacją mojej poprzedniej koncepcji rozwoju przedszkola  sprzed 5 lat .

Dotyczyła ona podmiotowości w relacjach dziecko , rodzina i nauczyciel przedszkola.

Podmiotowość wyraża się w indywidualności , czyli prawie do bycia sobą  kimś wyjątkowym , niepowtarzalnym , ważnym. Tak rozumianą podmiotowość zdobywa się w relacjach społecznych , w dialogu z drugim człowiekiem.

Jawi się nam model człowieka otwartego , odważnego , potrafiącego radzić sobie ze zmianami, jakie niesie otaczający go świat.

Realizacja programu „Optymistyczne Przedszkole" nauczyła nas , iż bardzo ważne są właściwe relacje w gronie dzieci , jak również nauka dzieci rozwiązywania konfliktów oraz to ,że każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia.

Wśród dzieci przedszkolnych obserwujemy coraz większy odsetek dzieci zdolnych , utalentowanych , czyli wymagający od nauczyciela większego zaangażowania - dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jednakże w naszym przedszkolu obowiązkiem nauczyciela jest rozwijać i odnajdywać szczególne uzdolnienia i talenty w każdym dziecku.


Priorytetami w realizacji , a zarazem  głównymi założeniami  koncepcji są :

 • Każde dziecko wymaga  indywidualnej uwagi wartościującej.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest zauważanie zdolności i talentów u każdego dziecka.
 • Rodzice partnerami przedszkola w  rozwijania zdolności i umiejętności ich dzieci.
 • Aktywna  współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci.


Tworzenie koncepcji rozwoju powinno dotyczyć następujących kategorii:

-     Programowej

-     Organizacyjnej

-     Materialnej


Kategorie

Działania

Przewidziane efekty1.Programowa


-     Zapoznać się  z nowościami na temat  zdolności u  dzieci - zwrócić szczególna uwagę na teorię inteligencji wielorakich

-     Realizować opracowany w przedszkolu programy pracy z dziećmi zdolnymi .

-     Realizować nadal założenia programu „ Optymistyczne Przedszkole" szczególnie dotyczącą motywowania dzieci do rozwoju

-     Na wybranych zajęciach nauczyciele pracują metodami aktywizującymi

-     Styl pracy nauczyciela - otwarty -preferujący edukację ofertową zajęcia typu wybierz ,co chcesz zrobić

-     W każdej grupie wiekowej wypracowujemy standardy edukacyjne

-     Włączamy rodziców do realizacji naszych przedsięwzięć .-     W przedszkolu są wypracowane programy do pracy z dziećmi zdolnymi

-     Istnieje plan współdziałania z rodzicami

-      Wszyscy nauczyciele stosują metody aktywizujące pracy z dziećmi.

-     Rodzice czują się partnerami w procesie edukacyjnym swojego dziecka2. Organizacyjna

-W ramach WDN-u zorganizować szkolenia na temat :

1.    Rozwoju małych dzieci

2.    Inteligencji wielorakich - jako kontynuacja programu „Optymistyczne Przedszkole"

3.      Wychowania dzieci szczególnie zdolnych -problemy emocjonalne

-        Wspólne wypracowanie zasady postępowania przy realizacji koncepcji ( nauczyciele , dyrektor , personel obsługowy)- pełne zaangażowanie personelu

-     Zorganizować spotkania z Rodzicami celem ustalenia sposobów współdziałania w ramach rozwijania uzdolnień i talentów dzieci

-     Nauczyciele podejmują działania zmierzające do podniesienia swojego statusu zawodowego oraz aktywnego doskonalenia się.-       Wspólnie z rodzicami pracujemy nad rozwojem ich dzieci.

-     Nauczyciele aktywnie uczestniczą w działalności WDN-u

-        Dokonano wyboru liderów ,którzy organizują doskonalenie nauczycieli w zależności od potrzeb placówki .

-     Opracowano ankietę dla rodziców celem poznania zdolności i zainteresowań ich dzieci


3. Materialna


-     Zorganizować salę przedszkolną tak , aby dzieci mogły bawić się w wybranych przez siebie kącikach tematycznych

-        Doposażyć sale zabaw w pomoce do pracy z dzieckiem zdolnym .

-     Komputerowe zajęcia - zorganizowanie salki komputerowej  dla dzieci 6-letnich

-     Doposażyć plac zabaw

Filii MPP nr 3

-     Sukcesywnie realizować plan remontów


-     W salach są różnego rodzaju kąciki tematyczne  .

-     Dzieci uczestniczą w zajęciach komputerowych

-     Zadbane otoczenie Filii i przedszkola

-        Poprawa estetyki i funkcjonowania placówek


Dla zaistnienia całościowego rozwoju równie ważny jest rozwój osobowy oraz profesjonalny pracowników, jak i organizacji jako określonej całości. Tam, gdzie ludzie nie doskonalą się, brak jest sprzyjającego klimatu dla rozwoju instytucji, którą tworzą. Będę , więc kładła duży nacisk na doskonalenie się nauczycieli. Chciałabym , aby pod koniec mojej kadencji nie było w kierowanym przeze mnie przedszkolu nauczycieli posiadających najniższe kwalifikacje. Będę , więc wzmacniać działania nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji , aby mogli podnosić jakość swojej pracy  i całego przedszkola.

Jednym z wyznaczników jakości pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana

współpraca z rodzicami.  To właśnie rodzice są dla dzieci najważniejszymi osobami i mają decydujący wpływ na ich rozwój. Przedszkole zaś, wspomaga, wzmacnia, kompensuje braki. Rodzice są zatem ważnym partnerem dla nauczycieli ,ponieważ są źródłem wiedzy o dziecku i jego aktualnych przeżyciach.

Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują

na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania powinna być uwarunkowana

wzajemnym i ścisłym współdziałaniem, a dotychczasowe moje doświadczenia umacniają mnie w przekonaniu , że wszystkie założenia koncepcji „Wszyscy Wspaniali Wychowankowie" zostaną zrealizowane .

Należy pamiętać, że przedszkole osadzone jest w szerszym środowisku społecznym i jest rzeczą oczywistą ,że należy dbać o tworzenie dobrego wizerunku placówki , a więc o :

-     Bazę i wyposażenie

-     Otoczenie ( ogród , plac zabaw)

-     Profesjonalizm całej kadry ( pierwsze wrażenie z kontakcie rodzica z dyrektorem, nauczycielem, woźną ..)

-     Styl i koncepcję pracy wychowawczo-dydaktycznej

-     Dobrą opinię o placówce.


Mijające lata na stanowisku dyrektora to przede wszystkim opanowywanie wielu wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin : z pedagogiki, prawa oświatowego , prawa pracy , finansowego i gospodarczego , psychologii kierowania i komunikacji społecznej. To także  praktyczna umiejętność kierowania placówką oświatową i zespołem ludzi.

Styl kierowania jaki obrałam w trakcie trwania mojej kadencji to styl zintegrowany , nastawiony zarówno na pracowników , jak i na postawione zadania .

Mam zamiar nadal poprzez swoje zaangażowanie i własny przykład takiej postawy mobilizować mój zespół do pracy „ To jest nasze przedszkole i od każdego z nas zależy jakie ono jest".

W swojej koncepcji kierowania przedszkolem nadal chcę opierać się na ustalaniu priorytetów niezbędnych do organizacji i funkcjonowania placówki pod kątem utrzymania jak najlepszego wizerunku, a co za tym idzie spełniać oczekiwania rodziców i dzieci , władz oświatowych i kuratoryjnych.