Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3
w Bolesławcu

 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiectel. (75) 612 13 04

Filia -ul. Dolne Młyny 42A ,59-700 Bolesławiec,

tel. (75) 612 13 03

e-mail: mpp3bc10@op.pl

Ustawienia

Wyszukiwarka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1097941
  • Do końca roku: 35 dni
  • Do wakacji: 209 dni
 • Kalendarium

  Sobota, 2022-11-26

  Imieniny: Leona, Leonarda

Regulamin Rady Rodziców

Załącznik  nr 2 do Statutu   MPP nr 3 w Bolesławcu.

 

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bolesławcu opracowano na podstawie art.53 i 54 Ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r.  Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz statutu przedszkola

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bolesławcu działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców.

2.      Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

 

§ 2

1.      Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu

2.      Kadencja Rady trwa rok.

3.      Ustępująca Rada działa do chwili wyboru nowej Rady.

4.      W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

5.      Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

II . Prawa i obowiązki Rady

§ 3

 

1. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.

2.Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 

a)      Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola , a także do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny .

b)     Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki.

c)      Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

d)     Opiniowanie przedszkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.

e)      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

f)      Opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia.

g)     Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora.

h)     Delegowanie przedstawicieli Rodziców do prac komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora przedszkola.

i)       Uchwalenie corocznego preliminarza Rady Rodziców lub jego zmian.

i)  Wykonywanie innych uprawnień zgodnie z przepisami ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia  26 stycznia

1982r.-Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

3.Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców wychowanków przedszkola.

 

4.Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1.      pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju przedszkola

2.      zapewnienie rodzicom wpływu na działalność przedszkola poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom przedszkola stanowiska w sprawach związanych z działalnością przedszkola

3.      formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu

4.      finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej przedszkola

5.      organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami przedszkola w celu poprawy jakości pracy

5. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

III. Wybory do Rady

§ 4

1.      Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2.      Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

3.      Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4.      Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

 

§ 5

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

1.      Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.

2.      Przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców wybiera ogół rodziców danego oddziału w głosowaniu tajnym  spośród  wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8

1.        Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

2.        Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

IV. Władze Rady

§ 9

 

1.    Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną.

2.    W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący i jego zastępca, sekretarz i skarbnik.

§ 10

 

1.      Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.      Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3.      Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4.      Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

§ 11

 

1.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego

i dwóch członków.

2.      Komisja Rewizyjna raz w roku sprawdza wykonanie planu finansowego, prowadzenie rachunkowości, zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców z dokumentami, oraz celowość i prawidłowość wydatków.

V. Posiedzenia Rady

§ 12

1.      Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku.

2.      Posiedzenie Rady może być również zwołane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

3.      W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4.      Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest na nich co najmniej połowa członków Rady.

§ 13

1.      Posiedzenia Rady są protokołowane.

 

VI. Podejmowanie uchwał

§ 14

1.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.      W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

 

VII. Fundusz Rady

§ 17

 

1.    Rada Rodziców gromadzi fundusze z :

*      dobrowolnych składek rodziców,

*      imprez organizowanych przez Radę,

*      wpłat i darowizn osób fizycznych, osób prawnych, organizacji, instytucji.

2.    Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców.

3.    Funduszami Rady dysponuje Prezydium na podstawie zatwierdzonego preliminarza budżetowego na dany rok szkolny.

4.    Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

- Dyrektor

- Rada Pedagogiczna

 

5.    Fundusze Rady gromadzone są na Rachunku założonym przez Skarbnika lub Przewodniczącego. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wpłaty lub wypłaty środków finansowych z rachunku.

6.    Wpłaty rodziców lub darczyńców potwierdzone są dowodem wpłaty „Kasa Przyjmie" (dowód zawiera datę, nr kolejny, pieczątkę Rady Rodziców i podpis skarbnika).

7.    Skarbnik prowadzi i odpowiada za właściwe prowadzenie Księgi Finansowej Rady Rodziców, ze szczegółowym uwzględnieniem dochodów i wydatków.

8.    Rachunkowość Rady Rodziców prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121, poz.591 ze zmianami)

 

§ 18

Na żądanie dyrektora Przedszkola , Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców.

 

§ 19

 

O wynikach przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna każdorazowo na piśmie Radę Rodziców i dyrektora Przedszkola .

VIII  Postanowienia końcowe

 

§ 20

Członkowie Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 21

 

Jako organizacja wewnątrz przedszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem Przedszkola i obowiązującymi przepisami oświatowymi i uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

§ 22

 

Sprawy sporne miedzy Radą Rodziców a organami przedszkola rozstrzyga się zgodnie z § 18 Statutu

§ 23

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.